تاریخ مختصر پیدایش شیعیان خوجه اثنی عشری                           

فعالیت‍های سیاسی و اجتماعی شیعیان خوجه، طرح های حمایتی آنان به ویژه در هند و پاکستان، انجمن های علمی و اجتماعی شیعیان خوجه و فعالیت های آنان، رویکردهای شیعیان خوجه ذر قبال اهل سنت، بناهای علمی و فرهنگی ایجاد شده آنان و فراز و نشیب های صورت گرفته در سازمان دهی آنان در سده اخیر از مباحث دیگر این کتاب است. 

 


 

 

وضعیت شیعه در هلند                           

اولین گروه از مسلمانانی که به این کشور مهاجرت کردند از اندونزی و سورینام بودند. در هر دو مورد کمی بعد و قبل از استقلال این دو کشور مهاجرت وجود داشته است. اما مسلمانان فقط بخش کوچکی از مهاجران این دو کشور به هلند را تشکیل می دادند.

 


 

 

شیعیان خوجه هند                          

 شغل اصلی بیشتر خوجه ها تجارت و اغلب آنان در کشورهای محل اقامت خود به فعالیت های اقتصادی می پردازند و در بیشتر کشورهای محل سکونت خود به دلیل نفوذ اقتصادی، از جایگاه و موقعیت بالایی برخوردارند و دولت ها نیز همواره از منافع آنان دفاع می کنند

 


 

 

شیعیان تانزانیا و وضعیت آنان                           

تانزانیا از نقطه نظر دارا بودن جمعیتی مسلمان، دارای‌ ظرفیت‌هایی‌ برای‌ توسعۀ دین اسلام بوده و یکی از مهم‌ترین ظـرفیت‌ها وجـود اقـلیّت قابل توجهی‌ از‌ شیعیان خوجه‌ اثناعشری است

 


 

 

شیعیان کنیا                           

اکثریت شیعیان کنیا را “عرب تبارها”، “خوجه های هندی تبار” و “شیعیان بومی” تشکیل می دهند. این شیعیان، با توجه به تفاوت قومی و نژادی خود، تشکیلات متفاوت و مجزایی دارند. 

 


 

 

 

شیعیان فرانسه                         

از جهت پراکندگی جغرافیایی شیعیان، آنان تابع پراکندگی مسلمانان و مهاجران هستند. در پاریس با توجه به حضور غالب مهاجران، شیعیان حضور بیشتری داشته و اکثر مراکز آنان در این شهر و حومه آن قرار دارد. البته در شهرهای دیگر نیز به صورت کمرنگ تری حضور دارند..